Books / BøkerMedia

Vil du bidrag til Trondheim Poesi Café sin antologi?

Vi er glade for å kunngjøre en åpen invitasjon til bidrag til den neste antologien fra Trondheim Poesi Café, et livlig møtested for utveksling av poesi, historier, kunst, musikk, skuespill, essays og akademiske arbeider. Vi inviterer poeter, kunstnere, musikere, dramatikere, essayister og forskere fra Trøndelag-regionen til å dele sine kreasjoner med oss. Selv om vi feirer mangfoldet av språk, vær oppmerksom på at alle bidrag vil bli oversatt til norsk for å sikre tilgjengelighet for vårt lokale publikum.

Det vi ser etter:

–        Poesi og Sanger: Send inn 1-5 stykker per person for å dele din stemme og melodi

–        Prosa og Skuespill: Vi ønsker lengre fortellinger og teatermanuskripter velkommen, med en grense på 10 000 ord eller ett stykke per skribent.

–        Kunstverk: Opptil tre stykker per kunstner, sendt inn i JPEG-format for å fange dine visuelle historier.

–        Litterære Verk: Bør samles i ett enkelt Word-dokument med minimal formatering, satt i 12 pt Garamond skrifttype, og inkludere en kort bio på ikke mer enn 100 ord sammen med kontaktinformasjonen din, spesielt e-post.

Innsending Åpner: 20. april til 20. juni 2024

Hvordan sende inn:

–        Via E-post: Send dine verk til send@trondheimpoesicafe.no

–        Online Innsending: Besøk nettstedet vårt på www.trondheimpoesicafe.no for å bruke vårt innsendingsskjema.

Vårt team av redaktører vil gjennomgå hver innsending, med mål om å svare innen seks uker. Hvis du ikke hører fra oss innen denne perioden, er du velkommen til å følge opp.

Presentasjon av Antologien:

Antologien, som viser verk fra vårt mangfoldige samfunn, vil bli vist frem på en av våre spesielle kveldsarrangementer senere i år, som feirer temaer som fred, solidaritet, verdighet og heling. Vi omfavner innhold som reflekterer dekoloniale, anti-rasistiske og modne perspektiver.

Bli med i vår sak:

Vennligst hjelp oss med å spre ordet om dette oppropet til innsendinger innenfor dine nettverk. Din støtte er uvurderlig for oss. Bidrag kan også støttes gjennom donasjoner, med knappen plassert øverst til høyre på nettstedet vårt.

Vi ser frem til dine innsendinger og muligheten til å feire de rike og mangfoldige historiene og kunsten som vårt samfunn i Trondheim, men også Trøndelag i stor grad, har å tilby.

..

English-

CALL FOR SUBMISSIONS: Invitation to Contribute to Trondheim Poetry Café’s Upcoming Anthology 2024

We’re excited to announce an open call for contributions to the next anthology from Trondheim Poesi Café, a vibrant gathering place for the exchange of poetry, stories, art, music, plays, essays, and scholarly work. We’re extending an invitation to poets, artists, musicians, playwrights, essayists, and scholars from the Trondelag region to share their creations with us. While we celebrate the diversity of languages, please note that all submissions will be translated into Norwegian to ensure accessibility to our local audience.

What We’re Looking For:

  • Poems and Songs: Submit 1-5 pieces per person to share your voice and melody
  • Prose and Plays: We welcome longer narratives and theatrical scripts, with a limit of 10,000 words or one piece per writer.
  • Artwork: Up to three pieces per artist, submitted in JPEG format to capture your visual stories.
  • Literary Works: Should be compiled into a single Word document using minimal formatting, set in 12 pt Garamond font, and include a brief bio of no more than 100 words along with your contact information, especially email.

Submissions Open: April 20th to June 20th, 2024

How to Submit:

 to use our submission interface.

Our team of editors will review each submission, aiming to respond within six weeks. If you don’t hear back from us within this period, please feel free to follow up.

Anthology Presentation:

The anthology, featuring works from our diverse community, will be showcased at one of our special evening events later this year, celebrating themes of peace, solidarity, dignity, and healing. We embrace content that reflects decolonial, anti-racist, and mature perspectives.

Join Our Cause:

Please help us spread the word about this call for submissions within your networks. Your support is invaluable to us. Contributions can also be supported through donations, with the button located at the top right of our website.

We look forward to your submissions and the opportunity to celebrate the rich and diverse of stories and art that our community in Trondheim but Trondelag at large has to offer.

 

 

 

Comment here