For English click here or scroll down

Trondheim Poesi kafé er et rom hvor våre fortellinger, kulturer og positive mangfold kan komme til live, idet vi deler historiekunstens helende virkning. Vi ønsker å gjøre dette gjennom en kveld med poesi, musikk og opptredener. Arrangementet er for alle aldre – og vi oppfordrer til dekolonialt, anti-rasistisk og modent innhold. Sammen feirer vi fred, solidaritet og verdighet – i et møte hvor vi gir og mottar.

Kreativitet: Å være kreativ er en naturlig del av livet. Den kan brukes på en skadelig eller fredelig måte. Når vi bruker kreativitet sammen med håp, forståelse og den naturlige menneskelige evnen til å løse problemer, slik som de i oss selv, med andre eller mellom ulike grupper av mennesker, kan poesi hjelpe oss å vokse og helbrede.

Dialog: Med utgangspunkt i anerkjennelsen av menneskeverdet i seg selv og andre, er det mulig å innlede en dialog rettet mot å forstå hverandres divergerende eller konvergerende standpunkter. En måte å oppnå dette på er å komponere poesi som fordyper seg i konflikter fra et såret, empatisk eller dialogisk ståsted, noe som kan føre til å oppdage ikke-voldelige løsninger på problemer. I tillegg kan opprettholdelse av dialogen forenkles ved å skrive poesi som fremmer forsoning eller gjensidig respekt.

Mangfold: Når vi bruker kreativitet, respekt for andre og kommunikasjon i poesien vår, kan vi begynne å se mennesker som individer i stedet for bare grupper. Dette kalles Global Citizenship, hvor vi ikke ser på verden som «oss vs. dem». Det er viktig å feire mangfoldet, som er truet av ting som globalisering, vold og kolonialisme.

Vi ønsker å bidra til å oppnå dette ved å lage et baobabtre for poeter som knytter bånd til andre artister og ved å presentere og dele diktverk, resitasjonsvideoer, nyhetsartikler, kommentarer, musikk og bokanmeldelser osv. på både off-site og online. Vi ønsker også å samarbeide med andre mennesker og grupper som har samme mål. Vi ønsker å samarbeide og dele ideer for å hjelpe poesi å nå ut til flere.

Vi ønsker også å oppmuntre til ikke-voldelige måter å tenke på og løse problemer gjennom poesi. Ved å gjøre dette håper vi å støtte FN og deres mål om å fremme mangfold, menneskerettigheter og fred mellom ulike kulturer.

 

Poesi har vært en måte å formidle våre dypeste tanker, følelser og følelser. Med poesi kan latter og tåre møtes. Glede og tristhet kan blandes, for å oppsummere, det tar oss til steder utenfor ord. Vi inviterer deg til en kveld med talte ord, jam, poesi, musikk. Det blir en fest. Kom og del din historie med oss eller bare kom og hør på.

 

 

Trondheim Poetry Café is a space for our stories, cultures, and positive diversities to come alive as we share through our spoken words, music and performances our healing arts of storytelling. The event is all ages with a special content advisement of decolonial, anti-racist, and mature content celebrating peace, solidarity, dignity and healing. It is A Rendez-vous of Giving and Receiving.

 

Creativity: Being creative is a natural part of life. It can be used in a harmful or peaceful way. When we use creativity along with hope, understanding, and the natural human ability to solve problems, such as those within ourselves, with others, or between different groups of people, poetry can help us grow and heal.

 

Dialogue: Starting from the recognition of human dignity in oneself and others, it’s possible to initiate a dialogue aimed at understanding each other’s divergent or convergent stances. One way to achieve this is through composing poetry that delves into conflicts from a wounded, empathetic, or dialogic standpoint, which can lead to discovering nonviolent solutions to issues. Additionally, sustaining the dialogue can be facilitated by writing poetry that promotes reconciliation or mutual respect.

 

Diversity: When we use creativity, respect for others, and communication in our poetry, we can start to see people as individuals rather than just groups. This is called Global Citizenship, where we don’t see the world as “us vs. them”. It’s important to celebrate diversity, which is under threat from things like globalization, violence, and colonialism.

We want to help achieve this by creating a baobab tree for poets linking with other artists and by presenting-sharing the works of poetry, recitation videos, news articles, commentaries, music and book reviews etc. on both off-site and online. We also want to work with other people and groups who have the same goal. We want to collaborate and share ideas to help poetry reach more people.

We also want to encourage nonviolent ways of thinking and solving problems through poetry. By doing this, we hope to support the United Nations and their goals of promoting diversity, human rights, and peace between different cultures.

 

Poetry has been a way to convey our deepest thoughts, feelings and emotions. With poetry laughter and tear can meet. Joy and sadness can mingle, to summed up, it takes us to places beyond words. We thereby invite you for an evening of spoken words, Jam, Poetry, music. There will be a revelry. Come and share with us your story or just come and listen to.